Statut Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

STATUT STOWARZYSZENIA

pod nazwą

POLSKIE  TOWARZYSTWO  ONKOLOGII  KLINICZNEJ
 

ROZDZIAŁ 1

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY STOWARZYSZENIA

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z chwilą wpisania do rejestru Stowarzyszeń nabywa osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4.

Stowarzyszenie może powoływać oddziały (w tym oddziały, które będą posiadały osobowość prawną, podlegające rejestracji przez właściwe sądy rejonowe) oraz sekcje działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu a także filie, zakłady i przedstawicielstwa prowadzące działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania a także zawiązku Stowarzyszeń.

 

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnych z napisem POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGII KLINICZNEJ ZARZĄD GŁÓWNY, POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGII KLINICZNEJ (nazwa oddziału), POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGII KLINICZNEJ (nazwa sekcji).
 

ROZDZIAŁ 2

CELE STOWARZYSZENIA I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 1.

Stowarzyszenie ma charakter naukowy i społeczno-zawodowy.

§ 2.

Następujące są cele Stowarzyszenia:

 1. praca nad postępem onkologii klinicznej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. reprezentowanie interesów lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej oraz członków Stowarzyszenia wobec władz publicznych, zawodowych i samorządowych w kraju i za granicą,
 3. szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej oraz z nimi współpracujących,
 4. zachęcanie i wdrażanie lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej do pracy naukowej,
 5. współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki dla rozwoju onkologii,
 6. kształtowanie i utrwalanie postaw etycznych wśród członków Stowarzyszenia,
 7. współudział w organizowaniu opieki onkologicznej dla chorych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. współudział w ustalaniu programu i organizacji nauczania przed- i podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego w dziedzinie onkologii klinicznej,
 9. integracja środowiska zawodowego lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej i reprezentacja w sprawach socjalno-bytowych swoich członków oraz ogółu zatrudnionych i współpracujących z onkologią kliniczną
 10. pielęgnowanie tradycji i upowszechnianie wiedzy o historii onkologii klinicznej w Polsce,
 11. współpraca z innymi Stowarzyszeniami i Fundacjami o podobnych celach.

§ 3.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 4.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. organizację posiedzeń i zjazdów naukowych,
 2. prowadzenie kursów i wykładów zarówno dla członków Stowarzyszenia jak i dla lekarzy innych specjalności,
 3. popularyzację zagadnień związanych z chorobami nowotworowymi,
 4. działalność szkoleniową i wydawniczą,
 5. współpracę z innymi towarzystwami naukowymi, instytucjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i samorządami w kraju i za granicą,
 6. współdziałanie z Izbami Lekarskimi,
 7. inicjowanie badań naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe,
 8. nagradzanie prac naukowych,
 9. przyznawanie stypendiów naukowych,
 10. promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami onkologicznymi w kraju i za granicą,
 11. konsultacje w sprawach wyposażenia i organizacji placówek onkologicznych,
 12. współdziałanie z władzami publicznymi, Izbami Lekarskimi w organizacji opieki onkologicznej w Polsce,
 13. współpracę z uczelniami medycznymi, Instytutami naukowymi, władzami publicznymi w opracowywaniu programów nauczania onkologii oraz programów i organizacji specjalizacji w zakresie onkologii klinicznej oraz innych dyscyplin, w których niezbędna jest znajomość onkologii,
 14. udział przedstawicieli Stowarzyszenia w komisjach przeprowadzających egzaminy specjalizacyjne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk ordynatorów oddziałów onkologicznych,
 15. współpracę z konsultantami w zakresie onkologii,
 16. współdziałanie z właściwymi władzami publicznymi, zawodowymi oraz Izbami lekarskimi w sprawach socjalno-bytowych swoich członków,
 17. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów związanych z historią polskiej onkologii klinicznej,
 18. udzielanie patronatów na rzecz osób i instytucji, których działalność jest zbieżna lub wspierająca dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 19. podejmowanie wszelkich innych prac służących realizacji celów statutowych.

§ 5.

 1. Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie, jego sekcje i oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi prowadzenie działalności gospodarczej oraz postanowieniami niniejszego Statutu w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia i innej działalności służącej jej celom mogą być tworzone wyodrębnione przedstawicielstwa, zakłady, filie, oddziały i biura
 3. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i prawa handlowego.
 4. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia i umowy w sprawie współdziałania dla realizacji celów statutowych z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
   

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 1.

Stowarzyszenie Składa się z członków:

 1. rzeczywistych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 2.

 1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być specjalista zajmujący się zachowawczym leczeniem nowotworów tj.: lekarz chemioterapeuta, radioterapeuta, hematolog, anestezjolog, pediatra, jak również ginekolog, chirurg, psycholog, technik med., rehabilitant uczestniczący w stosowaniu skojarzonych metod leczenia nowotworów, pracujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Członków rzeczywistych przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na wniosek właściwego terenowo Zarządu Oddziału, do którego kandydat składa pisemną deklarację, popartą przez dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia, oraz odpis dokumentu poświadczającego posiadanie odpowiedniej specjalizacji. Zarząd Oddziału decyzję o wystąpieniu do Zarządu Głównego z wnioskiem o przyjęcie członka rzeczywistego podejmuje zwykłą większością głosów. Zarząd Główny o przyjęciu członka rzeczywistego decyduje zwykłą większością głosów. O przyjęciu w poczet członków rzeczywistych Stowarzyszenia zgłoszonego kandydata Zarząd Główny powiadamia pisemnie Zarząd występującego z wnioskiem Oddziału.
 3. Członkowie rzeczywiści mają czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 3.

Członkowie rzeczywiści mają prawo:

 1. udziału w zjazdach, posiedzeniach naukowych, kursach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych przez organizatorów oraz we wszystkich innych pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
 2. działania w sekcjach Stowarzyszenia,
 3. korzystania ze stypendiów fundowanych przez Stowarzyszenie,
 4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w udziale w zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych,
 5. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach zawodowych i administracyjnych związanych z wykonywaniem zawodu,
 6. występowania do władz Stowarzyszenia z wnioskami dotyczącymi spraw Stowarzyszenia,
 7. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych.

§ 4.

Członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania norm etyki zawodowej,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Zarząd Główny może zwolnić częściowo lub całkowicie członka rzeczywistego z obowiązku opłacania składek na wniosek Zarządu Oddziału na określony czas.

§ 5.

 1. Członkostwo rzeczywiste Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. śmierci,
  2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  3. skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu nieopłacenia składki rocznej bez wyjaśnienia przyczyn, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,
  4. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia lub za działanie na jego szkodę,
  5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Główny na pisemny udokumentowany wniosek Zarządu Oddziału. O skreśleniu z listy członków rzeczywistych Zarząd Główny powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 3. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieopłacenia składki może być ponownie przyjęta do Stowarzyszenia na zasadach określonych w paragrafie 2 i 3 niniejszego rozdziału, jednakże staż członkowski będzie liczony od daty powtórnego przyjęcia.

§ 6.

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od wydania orzeczenia. W sprawach o wykluczenie ze Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje większością 2/3 głosów obecnych członków po wysłuchaniu sprawozdania komisji powołanej do wyjaśnienia okoliczności sprawy przez Zarząd Główny.

§ 7.

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje stałą współpracę ze Stowarzyszeniem, oddziałem lub sekcją i wnosi roczną składkę członkowską w wysokości uzgodnionej między stronami lub proponuje inne formy wspierania działalności statutowej Stowarzyszenia zaakceptowane przez Zarząd Główny, Zarząd Oddziału lub Zarząd Sekcji.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny, Zarząd Oddziału lub Zarząd Sekcji zależnie od woli członka wspierającego wyrażonej na piśmie. O przyjęciu członka wspierającego Oddziały i Sekcje powiadamiają Zarząd Główny z określeniem zakresu i warunków współpracy. Zarząd Główny zatwierdza przyjęcie członka wspierającego na piśmie z prawem zgłoszenia zastrzeżeń zarówno co do osoby, jak i warunków przyjęcia do Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający mogą fundować stypendia przeznaczone na rozwój określonej dziedziny onkologii i nagrody za prace naukowe dotyczące wybranych zagadnień onkologii.
 4. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach i zjazdach organizowanych przez wspieraną jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Komitet Organizacyjny.
 5. Członkowie wspierający za zgodą Zarządu Głównego mają prawo zamieszczania informacji o produkowanym przez siebie sprzęcie i lekach w wydawnictwach Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Komitet Redakcyjny Wydawnictwa.
 6. Członkowie wspierający nie mają prawa wyborczego.
 7. Skreślenia z listy członków wspierających w zależności od szczebla współpracy dokonuje Zarząd Główny, Zarząd Oddziału oraz Zarząd Sekcji:
  1. na wniosek członka wspierającego wyrażony piśmie,
  2. wskutek niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok lub nie wywiązywania się z deklarowanych form współpracy.
 8. O skreśleniu z listy członków wspierających współpracujących z oddziałem, sekcją Zarząd Oddziału lub Sekcji powiadamia pisemnie z uzasadnieniem Zarząd Główny, który zatwierdza tę decyzję. O skreśleniu z listy członków wspierających zainteresowany jest informowany pisemnie przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 8.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub w dziedzinie onkologii.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego zwykłą większością głosów.
 3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich oraz kosztów uczestniczenia /wpisowego/ w zjazdach naukowych Stowarzyszenia.
 4. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia, któremu nadano godność członka honorowego zachowuje wszystkie dotychczasowe uprawnienia.
 5. Członek honorowy, nie będący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.
 6. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów obecnych członków na pisemny wniosek 20 członków rzeczywistych po wysłuchaniu sprawozdania powołanej przez Zarząd Główny komisji specjalnej.
   

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 1.

Władze Stowarzyszenia stanowią:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd Główny.
 3. Główna Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 2.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

§ 3.

Władze Stowarzyszenia mogą uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, z tym, że liczba osób dokooptowanych do każdej władzy nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru. Możliwość ta nie dotyczy funkcji Prezesa Zarządu Głównego i Prezesa Oddziału.

§ 4.

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 5.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbywa się corocznie w czasie Zjazdu Naukowego Stowarzyszenia.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia co 4 lata mają charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego, na którym wybierane są władze Stowarzyszenia.
 5. O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Zarząd Główny powiadamia pisemnie członków co najmniej na 30 dni przed terminem z podaniem proponowanego porządku dziennego. Zawiadomienie może być wysłane również pocztą elektroniczną, na podany przez Członka Stowarzyszenia, na piśmie, adres poczty elektronicznej.
 6. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie rzeczywiści oraz członkowie honorowi obywatelstwa polskiego, z głosem doradczym członkowie honorowi – obywatele państw obcych, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 7. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu Głównego proponując porządek dzienny, po zatwierdzeniu lub uzupełnieniu, którego Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników zgłoszonych przez uczestników zebrania.
 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia:
  1. uchwala głównie kierunki działania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia,
  2. rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  3. uchwala wysokość składki członkowskiej,
  4. nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia,
  5. podejmuje uchwały w sprawie tematyki, terminu i miejsca następnych zjazdów naukowych,
  6. rozstrzyga w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
  7. rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny,
  8. podejmuje uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
  9. rozpatruje wnioski zgłoszone przez członków Stowarzyszenia, Zarządy Oddziałów i Sekcji zgłoszone do Zarządu Głównego co najmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków,
  10. rozpatruje inne sprawy nie należące do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.
 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia sprawozdawczo-wyborcze ma ponadto następujące uprawnienia:
  1. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej
  2. wybiera Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujące władz Stowarzyszenia lub uczestników Walnego Zgromadzenia,
  3. wybiera członków Zarządu Głównego spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujące władz Stowarzyszenia lub uczestników Walnego Zgromadzenia,
  4. wybiera Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Stowarzyszenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
 10. Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą być wybierani ponownie. Prezes Zarządu Głównego może powtórnie być wybrany na tę funkcję tylko jeden raz.
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych, chyba, że Ustawa lub niniejszy Statut wymagają surowszych warunków głosowania. Głosowanie jest jawne, ale może być tajne na wniosek chociażby jednego członka Walnego Zgromadzenia. Głosowanie w sprawie wyboru władz jest tajne. Do obliczenia głosów przewodniczący Walnego Zgromadzenia powołuje Komisję Skrutacyjną złożoną z 3 członków, którą zatwierdzają uczestnicy zebrania.
 12. Przebieg i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia. Protokół przekazywany jest Zarządowi Głównemu.
 13. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wspólne żądanie zarządów co najmniej 2 Oddziałów i/lub Sekcji Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu.
 14. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane
  w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane i odbywa się według tych samych zasad proceduralnych.

§ 6.

 1. W skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia wchodzą:
  1. prezes,
  2. ustępujący prezes, który jest członkiem Zarządu Głównego przez 2 lata po zakończeniu kadencji,
  3. pięciu członków zarządu
  4. przewodniczący Oddziałów Stowarzyszenia,
  5. przewodniczący Sekcji Stowarzyszenia,
  6. redaktor naczelny organu prasowego Stowarzyszenia lub, jeżeli redaktor naczelny nie może być Członkiem Zarządu Głównego (w szczególności z powody pełnienia innej funkcji w Zarządzie Głównym), osoba wskazana przez członków Stowarzyszenia działających w Komitecie Redakcyjnym; jeżeli redaktor naczelny nie jest członkiem Stowarzyszenia posiada tylko głos doradczy.
 2. Zarząd Główny na pierwszym posiedzeniu po wyborze w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybiera spośród członków Zarządu wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Kandydatów na te funkcje zgłasza rozpoczynający kadencję prezes i / lub członkowie Zarządu Głównego. Wybór jest ważny, jeśli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 2/3 statutowego składu Zarządu Głównego.
 3. Ustępujący Zarząd Główny przekazuje nowowybranym władzom Stowarzyszenia
  w ciągu 10 dni od zakończenia kadencji wszystkie akta i majątek Stowarzyszenia.
 4. Prezes, ustępujący prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik stanowią Prezydium Zarządu Głównego, które kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu Głównego w pełnym składzie powinny być zwoływane nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
 6. Do zadań Zarządu Głównego należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. podejmowanie działań i wydawanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju onkologii w Polsce,
  4. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza
   i budżetu oraz zatwierdzanie bilansu rocznego Stowarzyszenia,
  5. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie Członków,
  6. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i sekcji i nadzór nad ich działalnością, czuwanie nad przestrzeganiem statutu Stowarzyszenia przez sekcje i oddziały,
  7. wydawanie organu prasowego Stowarzyszenia, powoływanie redaktora naczelnego i członków Komitetu Redakcyjnego,
  8. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i prowadzenie ewidencji członków,
  9. zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń i uchwalanie projektowanego porządku obrad, opracowywanie i zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie,
  10. przygotowywanie Zjazdów Naukowych zgodnie z tematyką i terminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków, powoływanie przewodniczących komitetów organizacyjnych zjazdów i nadzór merytoryczny i finansowy nad organizacją zjazdów,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie udziału przedstawicieli Stowarzyszenia
   w Naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
  12. przedstawianie kandydatów na członków międzynarodowych stowarzyszeń naukowych,

ł      przyznawanie stypendiów naukowych i ogłaszanie konkursów na prace naukowe,

  1. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  2. przyjmowanie dotacji, darowizn i zapisów,
  3. zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia,
  4. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
 1. współdziałanie z władzami publicznymi, zawodowymi i samorządowymi
  w sprawach socjalno-zawodowych swoich członków,
 2. prowadzenie archiwum Stowarzyszenia i muzeum onkologii polskiej,
 3. zatrudnianie pracowników Zarządu Głównego zgodnie z przepisami prawa pracy oraz decydowanie o wysokości ich poborów.
 1. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia ustala zakres czynności członków Zarządu Głównego.
 2. Zarząd Główny na wniosek Prezesa może powoływać komisje stałe lub doraźne dla wydania opinii lub działania w sprawach określonych we wniosku o powołanie komisji. Stałymi komisjami Zarządu Głównego powinny być:
  1. komisja ds. naukowych i nazewniczych,
  2. komisja ds. kształcenia i specjalizacji,
  3. komisja ds. socjalno-zawodowych,
  4. komisja historyczna.
 3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa lub w razie jego nieobecności wiceprezesa.
 4. Zarząd Główny może zatrudniać pracowników Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 3 miesiące. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwały Prezydium Zarządu przekazywane są do wiadomości i akceptacji Zarządu Głównego na najbliższym zebraniu.
 6. Posiedzenia Zarządu Głównego i Prezydium są protokołowane.

§ 7.

Prezes Zarządu Głównego:

  1. kieruje pracą Zarządu Głównego Stowarzyszenia -
  2. otwiera, prowadzi i zamyka zebrania Zarządu Głównego, otwiera i zamyka Walne Zgromadzenie Członków i inne posiedzenia Stowarzyszenia.

§ 8.

 1. Wiceprezes Zarządu Głównego w razie nieobecności prezesa otwiera, prowadzi
  i zamyka zabrania Zarządu Głównego.
 2. W przypadku czasowej niemożności sprawowania funkcji przez prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia na jego pisemne upoważnienie potwierdzone przez Prezydium Zarządu Głównego wiceprezes przejmuje na czas ściśle określony kierowanie pracami Zarządu Głównego i wykonuje wszystkie statutowe obowiązki prezesa Stowarzyszenia. Ze swej działalności w tym okresie wiceprezes przekazuje pisemne sprawozdanie prezesowi oraz przedstawia je na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
 3. W przypadki trwałej niemożności sprawowania funkcji przez Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia, spowodowanej jego śmiercią, długotrwałą chorobą potwierdzoną przez niezależnego biegłego lekarza lub rezygnacji z funkcji złożonej na piśmie przed upływem kadencji, funkcję Prezesa Zarządu Głównego, z mocy postanowień niniejszego statutu obejmuje Wiceprezes Zarządu Głównego i pełni ją do końca kadencji Zarządu Głównego.

§ 9.

 1. Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia sprawuje swoją funkcję w stałej siedzibie Zarządu Głównego.
 2. Do zadań Sekretarza Zarządu Głównego należy:
  1. prowadzenie bieżącej pracy Stowarzyszenia oraz korespondencji w stałym porozumieniu z prezesem lub wiceprezesem Stowarzyszenia,
  2. prowadzenie ewidencji członków,
  3. sporządzenie protokołów z posiedzeń Zarządu i Prezydium Zarządu,
  4. prowadzenie archiwum Stowarzyszenia i muzeum onkologii polskiej,
  5. przechowywanie pieczęci Stowarzyszenia.
 3. Sekretarz Zarządu Głównego przedstawia sprawozdanie ze swej działalności na każdym zebraniu Zarządu Głównego.

§ 10.

 1. Skarbnik Zarządu Głównego zarządza majątkiem Stowarzyszenia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Skarbnik Zarządu Głównego nadzoruje prawidłowość i terminowość rozliczeń finansowych sekcji i oddziałów Stowarzyszenia, zjazdów naukowych oraz innych wpływów uzyskiwanych przez Stowarzyszenie, jego sekcje i oddziały.

§ 11

 1. Redaktora Naczelnego organu prasowego Stowarzyszenia wybiera zwykłą większością Zarząd Główny spośród kandydatów zgłoszonych przez prezesa i/lub członków Zarządu Głównego.
 2. Kadencja Redaktora Naczelnego trwa 4 lata. Wyboru nowego redaktora dokonuje Zarząd Główny bezpośrednio po rozpoczęciu kadencji. Odwołanie Redaktora Naczelnego przed zakończeniem kadencji wymaga pisemnego wniosku z uzasadnieniem popartego przez trzy czwarte członków Zarządu Głównego.
 3. Prezes Stowarzyszenia na wniosek Redaktora Naczelnego po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Głównego powołuje i odwołuje Sekretarza Redakcji organu prasowego Stowarzyszenia.
 4. Zarząd Główny bezpośrednio po rozpoczęciu kadencji powołuje Komitet Redakcyjny organu prasowego Stowarzyszenia, którego zadaniem jest opiniowanie i kwalifikacja do druku nadesłanych prac naukowych, współudział w ustaleniu programu naukowego i wydawniczego pisma oraz nadzór nad jego realizacją. W zebraniach Komitetu Redakcyjnego z urzędu bierze udział Prezydium Zarządu Głównego. Kadencja Komitetu Redakcyjnego trwa 4 lata. Odwołanie członka Komitetu Redakcyjnego przed upływem kadencji wymaga pisemnego wniosku z uzasadnieniem popartego przez trzy czwarte członków Zarządu Głównego.
 5. Redaktor Naczelny odpowiada za poziom naukowy i wydawniczy organu prasowego Stowarzyszenia. Praca redakcji i Komitetu Redakcyjnego jest oparta na regulaminie, który Redaktor Naczelny przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.
 6. Do podejmowania decyzji w sprawach finansowych i wydawniczych dotyczących organu prasowego Stowarzyszenia uprawniony jest jedynie Zarząd Główny.

§ 12.

 1. Zjazdy naukowe Stowarzyszenia odbywają się corocznie zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia członków co do tematyki, terminu i miejsca zjazdu.
 2. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, powołany przez Zarząd Główny ustala skład Komitetu, powiadamiając o tym Zarząd Główny. Komitet Organizacyjny Zjazdu wraz z Zarządem Głównym Stowarzyszenia powołuje Komisję Naukową Zjazdu, która układa program naukowy Zjazdu. Komitet Organizacyjny Zjazdu działa w stałej współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia.
 3. Komitet Organizacyjny Zjazdu kończy swoją działalność po przyjęciu materiałów naukowych, sprawozdań i rozliczeń finansowych przez Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. Dochody ze Zjazdu przekazywane są na konto Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Protokół z wyborów zostaje przekazany Zarządowi Głównemu.
 2. Kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej zgłaszają uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz ustępujący Zarząd.
 3. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 4. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje pracę Komisji Rewizyjnych Sekcji
  i Oddziałów Stowarzyszenia.
 5. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, który przedstawia Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia do wiadomości.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądać wyjaśnień.
 7. Główna Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków, a na zebraniach o charakterze sprawozdawczo-wyborczym łącznie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 8. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 14.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów rekomendowanych przez Oddziały Stowarzyszenia i/ lub Zarząd Główny oraz zgłaszanych przez Walne Zgromadzenie członków. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, wynikłych w obrębie Stowarzyszenia oraz rozpatrywania wniosków o wykluczenie Członka ze Stowarzyszenia. Do występowania z wnioskiem o wykluczenie ze Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Główny., Zarządy Oddziałów lub Sekcji, a także grupa Członków licząca co najmniej 3 osoby.
 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od wydania orzeczenia, którego rozstrzygnięcie dla Stowarzyszenia jest ostateczne.
 4. Szczegółowy tryb postępowania określa regulamin Sądu koleżeńskiego, opracowany przez jego Członków i przedłożony do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego są protokołowane a sprawozdanie z działalności jest przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia.
 5. Karami stosowanymi przez Sąd Koleżeński są: upomnienie, nagana, wykluczenie ze Stowarzyszenia.
   

ROZDZIAŁ 5

SEKCJE NAUKOWE

§ 1.

Dla rozwijania zainteresowań kierunkowych członków Stowarzyszenia mogą być tworzone Sekcje Naukowe, które mają charakter ogólnokrajowy. Tryb powoływania Sekcji Naukowych określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 

ROZDZIAŁ 6

ODDZIAŁY TERENOWE STOWARZYSZENIA

§ 1.

Oddział terenowy może być tworzony na podstawie uchwały Zarządu Głównego z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 30 członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

§ 2.

Teren działalności Oddziału siedziby Zarządu ustala Zarząd Główny.

§ 3.

W celu utworzenia Oddziału Zarząd Główny powołuje tymczasowego przewodniczącego, który zwołuje zebranie organizacyjne Oddziału, na którym dokonuje się wyboru władz Oddziału.

§ 4.

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 5.

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
 2. Walne Zebrania Członków Oddziału mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebrania Członków Oddziału zwyczajne odbywają się co 4 lata nie później niż 3 miesiące po wyborze nowego Zarządu Głównego.
 4. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
  1. uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Zarządu Głównego,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału
   i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór przewodniczącego Oddziału,
  5. wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek co najmniej 20 członków rzeczywistych Oddziału lub z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia i rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.
 6. W Walnych Zebraniach Członków Oddziału biorą udział z głosem decydującym członkowie rzeczywistości i członkowie honorowi – obywatele polscy, z głosem doradczym pozostali członkowie i zaproszeni goście.
 7. Walne Zebranie Członków Oddziału jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed zwołaniem Walnego Zebrania.
 9. Walne Zebranie Członków Oddziału prowadzone jest przez przewodniczącego
  i sekretarza, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania. Przebieg Walnego Zebrania Członków Oddziału protokołuje się, a kopię protokołu przesyła do Zarządu Głównego.

§ 6.

 1. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i 2 członków.
 2. Przewodniczący Oddziału jest wybierany osobno w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd lub przez uczestników Walnego Zebrania.
 3. Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybiera
  5 członków Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd zwykłą większością głosów wybiera ze swego składu wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 4. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata. Ustępujący członkowie władz Oddziału mogą być wybierani ponownie.
 5. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu Oddziału w czasie trwania kadencji, Zarząd Oddziału uzupełnia swój skład o nowych członków na miejsce tych, których mandaty wygasły, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku vacatu na stanowisku Przewodniczącego Zarządu Oddziału. W przypadku gdy liczba członków Zarządu pochodzących z wyboru zmniejszy się o więcej niż 1/3, albo w przypadku powstania vacatu na stanowisku Przewodniczącego Zarządu Oddziału. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać w terminie 14 dni nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, uprawnienie to przysługuje Zarządowi Głównemu.
 6. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
  2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału, postanowieniami Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,
  3. realizowanie celów Stowarzyszenia na obszarze swej działalności,
  4. prowadzenie ewidencji członków Oddziału,
  5. zarządzanie majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
  6. pobieranie składek członkowskich.
 7. Zarząd Oddziału ma obowiązek składania corocznych sprawozdań Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia ze swej działalności merytorycznej i finansowej.
 8. Działalność Oddziałów opiera się na samofinansowaniu. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w następującym zakresie:

a.  badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)

b.  dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)

9.       Corocznie 50% wpływów ze składek członkowskich oraz 30% dochodu z działalności gospodarczej Oddziały przekazują na cele Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

10.     Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

11.     Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż co 6 miesięcy i są protokołowane.

§ 7.

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób wybieranych, na 4-letnią kadencję, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie Członków Oddziału. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma obowiązek występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej Przewodniczącego i 1 członka Komisji. W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw Uchwale, decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 6. Działalność Komisji Rewizyjnej Oddziału podlega nadzorowi Głównej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału składa coroczne sprawozdania ze swej działalności Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 7. Komisja Rewizyjna Oddziału składa sprawozdanie z działalności na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału z wnioskiem o udzielenie lub odmowę Zarządowi Oddziału absolutorium.
 8. W razie zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, nie więcej jednak niż o 1 członka. Komisja uzupełnia swój skład poprzez dokooptowanie członka, w miejsce tego, którego mandat wygasł. W przypadku gdy w czasie kadencji wygasł więcej niż 1 mandat członka Komisji Rewizyjnej. Zarząd Oddziału obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału celem dokonania wyborów uzupełniających. Jeżeli Zarząd Oddziału nie zwoła Walnego zgromadzenia w terminie 14 dni, uprawnienie to przysługuje Zarządowi Głównemu.
 9. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

§ 8.

1.         Zarząd Główny może rozwiązać Oddział terenowy Stowarzyszenia na skutek:

a.  zaprzestania działalności,

b. działalności niezgodnej ze Statutem Stowarzyszenia,

c.  podziału istniejącego oddziału terenowego na dwa lub więcej oddziałów terenowych albo połączenia dwóch lub więcej oddziałów terenowych w jeden,

d.  na pisemny wniosek 2/3 członków Oddziału.

2. Uchwała o rozwiązaniu Oddziału posiadającego osobowość prawną określi sposób likwidacji. Likwidatorami Oddziały będą Członkowie Zarządu Oddziału. Majątek pozostały po likwidacji Oddziału pozostaje majątkiem Stowarzyszenia.
 

ROZDZIAŁ 7

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 1.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, pieniądze otrzymywane w drodze darowizn, spadków, zapisów i innych nieodpłatnych przysporzeń, nabyte w czasie istnienia Stowarzyszenia,
  2. składki członkowskie,
  3. odsetki od kwot zdeponowanych w bankach,
  4. wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

2.         Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a. badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

b. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)

3.       Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do podpisywania pism dotyczących jego praw i obowiązków majątkowych, upoważnionych jest działających łącznie 2 Członków Zarządu Głównego, przy czym jednym z nich powinien być prezes lub sekretarz lub skarbnik.

4.       W odniesieniu do oddziałów Stowarzyszenia uprawnienia, o których mowa w ust. 2, przysługują 2 Członkom Zarządu oddziału, przy czym jednym z nich powinien być przewodniczący lub v-ce przewodniczący lub sekretarz Zarządu oddziału.
 

ROZDZIAŁ 8

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§ 1.

Uchwałę W sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. Zmieniony Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestracyjny.

§ 2.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być zużyty jako majątek.
 3. Likwidatorem Stowarzyszenia w razie jego likwidacji będą członkowie Zarządu Głównego.