Raport o stanie polskiej onkologii

Raport o stanie polskiej onkologii jest nowatorskim projektem badawczym, zainicjowanym i prowadzonym przez PTOK wspólnie z NIZP-PZH. Projekt uzyskał patronat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza. W dniu 1 grudnia 2009 r. odbędzie się w Warszawie konferencja, na której zostaną przedstawione wstępne wyniki prowadzonych badań. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane oraz przedstawione podczas międzynarodowych konferencji onkologicznych.

 

Założenia do projektu Raportu

 

Wyniki leczenia chorych na nowotwory złośliwe w Polsce są gorsze od uzyskiwanych w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Istnieje szereg możliwych przyczyn wspomnianej sytuacji, ale dotychczas nie zostały jednakowe ostatecznie udowodnione. Raport ma zebrać informacje o najważniejszych elementach postępowania diagnostyczno-terapeutycznego i przez ich opracowanie oraz analizę uzyskać naukowe potwierdzenie hipotez. Na tej podstawie zostaną zweryfikowane obecne poglądy na temat postępowania w klinicznej praktyce, co może przyczynić się do skuteczniejszego rozpoznawania i leczenia nowotworów, a w konsekwencji do osiągnięcia wyników porównywalnych z uzyskiwanymi w krajach Zachodniej Europy i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Cele projektu

 

• Określenie przyczyn powodujących niższy niż w innych krajach odsetek przeżyć 5-letnich w większości nowotworów złośliwych;

 

• Opracowanie wskazań do zmian systemowych w zakresie opieki onkologicznej;

 

• Stworzenie systemu monitorowania zgodności postępowania z chorym onkologicznym z obowiązującymi standardami medycyny opartej na naukowych faktach (ang. evidence-based medicine; EBM);

 

• Stworzenie bazy danych o rodzaju leczenia i jego wynikach, umożliwiającej prowadzenie realnych - czyli dostosowanych do polskich warunków - analiz farmakoekonomicznych.

 

Wnioski z Raportu

• ocena dostępności diagnostyki i leczenia;

• określenie czynników, wpływających na planowanie i prowadzenie oraz efektywność leczenia, z uwzględnieniem momentu jego rozpoczęcia w stosunku do rozpoznania, przyczyn opóźnienia lub przerwania leczenia;

• opis ruchu chorych;

 

• ocena braków i potrzeb w stosunku do sytuacji idealnej lub wybranego przykładu rzeczywistego (inny kraj);

 

• ocena sposobu postępowania z chorymi na nowotwory i liczby chorych leczonych najbardziej efektywnymi metodami w stosunku do sytuacji porównawczej;

 

• wskazanie obszarów deficytowych, wymagających inwestycji (liczba specjalistów, liczba łóżek specjalistycznych, programy skryningowe, dostęp do diagnostyki - rejonowe centra diagnostyczne, technologie lekowe i nielekowe itp.);

 

• inne spostrzeżenia: alokacja środków, standaryzacja zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych itp.

 

Projekt obecnego Raportu, zakładający określenie przyczyn, powodujących niższy niż w innych krajach odsetek przeżyć 5-letnich w większości nowotworów złośliwych, opracowanie wskazań do zmian systemowych w zakresie lecznictwa onkologicznego, stworzenie systemu ustawicznego monitorowania zgodności postępowania u chorych na nowotwory z obowiązującymi standardami i EBM oraz stworzenie bazy danych o rodzaju leczenia i jego wynikach, doskonale wpisuje się w politykę zdrowotną państwa i będzie wykorzystany do optymalnego kreowania strategii zdrowotnej na poziomie ogólnopolskim.

 

Metodologia opracowania Raportu: pozyskiwanie i analiza danych

 

Twórcą metodologii badania i wykonawcą projektu jest NIZP-PZH. Zasięg badania jest ograniczony do dwóch wybranych nowotworów (rak krtani i rak jelita grubego) oraz dwóch wytypowanych regionalnych ośrodków (Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Opolskie Centrum Onkologii).
Metodologia jest oparta na retrospektywnym badaniu ankietowym oraz statystyce publicznej, zgromadzonej w Pracowni Statystyki Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa NIZP-PZH w ramach badania chorobowości szpitalnej.
Przyjęty okres badania, traktowany jako pilotaż Raportu, pozwoli na ewentualną weryfikację metodologii oraz proponowanych narzędzi badawczych przed podjęciem kolejnych badań, dotyczących innych rodzajów nowotworów oraz innych ośrodków onkologicznych. W ten sposób w kolejnych latach wyłoni się całościowy obraz stanu polskiej onkologii.

 

Zespół badawczy

 

Ze względów metodologicznych badanie wymaga koordynacji działań pomiędzy CO-I i NIZP-PZH. W tym celu powołano zespół badawczy w składzie:

 

Specjaliści w dziedzinie nowotworu, objętego badaniem:
• dr med. Kazimierz Drosik z Centrum Onkologii w Opolu;
• dr med. Stanisław Góźdź ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii;
• prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski oraz dr hab. med. Andrzej Kawecki z ramienia PTOK oraz CO-I w Warszawie
Eksperci w dziedzinie statystyki medycznej i zdrowia publicznego:
• dr Krzysztof Kuszewski z NIZP-PZH;
• Katarzyna Doniec z NIZP-PZH.