Regulamin Konkursu PTOK

Regulamin Konkursu 2024.

Niniejszy regulamin - zwany dalej Regulaminem - określa sposób przeprowadzenia i kryteria wyboru doktoratu, publikacji w czasopiśmie zagranicznym lub publikacji w czasopiśmie krajowym (“Publikacje”) z zakresu onkologii, które miały miejsce w 2023 roku i zostały zgłoszone do konkursu przez autorów („Uczestnicy”). W celu uhonorowania najlepszych Publikacji przyznane zostaną nagrody pieniężne ufundowane przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej („PTOK”).

§ 1

W Konkursie 2024 mogą uczestniczyć osoby prowadzące działalność naukową w Polsce lub zamieszkałe w Polsce.

§ 2

 1. Prawidłowy przebieg Konkursu 2024 - zgodnie z niniejszym Regulaminem zapewnia trzyosobowa komisja, którą wyłania Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej („Komisja”).
 2. Regulamin prac Komisji jest tożsamy z regulaminem prac Zarządu Głównego PTOK.

§ 3

 1. Zgłoszenia do Konkursu 2024 Publikacji, które miały miejsce w 2023 roku, należy dokonywać pocztą w nieprzekraczalnym terminie 31 maja 2024 roku (data stempla pocztowego) wraz z jedną kserokopią prac (wersja drukowana) na adres biura PTOK (Biuro Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy 02–781 Warszawa, ul. Roentgena 5) lub drogą elektroniczną w formie pliku pdf (wersja elektroniczna) w nieprzekraczalnym terminie do godziny 23.59 w dniu 31 maja 2024 roku na następujący adres elektroniczny: Kliknij, aby zobaczyć adres email.
 2. Zgłoszenia niekompletne lub zgłoszenia przekazane po terminie wskazanym w pkt.1 nie podlegają ocenie. Komisja poinformuje Wnioskodawców o odrzucenia zgłoszenia i jego przyczynach w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu zgłoszenia.

§ 4

 1. Komisja dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń z zastosowaniem kryteriów stosowanych przy recenzjach prac zgłaszanych na konferencje naukowe.

§ 5

 1. PTOK przeznacza kwotę w wysokości 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy) złotych dla rozdysponowania przez Komisję w formie nagród pieniężnych.
 2. Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu nagród w formie uchwały.
 3. Komisja wybiera jedną lub więcej Publikacji, które nagradza w formie pieniężnej.
 4. Nagroda jest przyznawana za daną Publikację jednorazowo.
 5. Wysokość nagrody określana jest przez Komisję w uchwale.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 6

 1. Decyzja Komisji o przyznaniu nagród jest ogłaszana w trakcie XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (Gdańsk 31 sierpnia – 2 września 2024 roku), w dniu 31 sierpnia 2024 podczas uroczystego otwarcia Kongresu.
 2. Z chwilą ogłoszenia decyzji Komisji w sposób określony w pkt.1 powyżej Konkurs 2024 zostaje zakończony.

§ 7

 1. Nagrody pieniężne zostają przekazane osobom, którym Komisja przyznała nagrody - na mocy umów darowizny zawartych pomiędzy Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej i nagrodzonymi - w ciągu 6 tygodni od daty ogłoszenia.

§ 8

 1. Uczestnicy Konkursu 2024 poprzez fakt dokonania zgłoszenia Publikacji zgodnie z §3 ust. 1 powyżej, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, tj. (i) imienia i nazwiska (ii) stopnia naukowego (iii) podanych danych kontaktowych (iv) miejsca pracy(„Dane Osobowe”) przez PTOK z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, dla celów realizacji Konkursu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) („RODO”)  Jeżeli Wnioskodawcą jest inna osoba niż autor Publikacji, jednocześnie z ze zgłoszeniem Publikacji przekazuje ona zgodę autora Publikacji na uczestnictwo w Konkursie i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu (w tym na przetwarzanie danych osobowych). .
 2. Zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym momencie, jednak cofnięcie zgody przez Uczestnika Konkursu 2024 uniemożliwi udział w Konkursie 2024 i przyznanie nagrody. Cofniecie zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

 

§ 9

 1. Konkurs 2024 jest ogłaszany za pośrednictwem strony internetowej PTOK i newslettera SkarbnikPTOK.
 2. Regulamin Konkursu 2024 udostępniony jest na stronie internetowej PTOK.
 3. Zgłoszenie Publikacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu 2024.

§ 10

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu 2024 zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 11

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej z siedzibą w Warszawie (02-781), ul. W.K. Roentgena 5, tel: 512 606 724; email: Kliknij, aby zobaczyć adres email;
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu 2024   przeprowadzonego w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz wypełnienie obowiązków nałożonych na Stowarzyszenie przez przepisy prawa (np. z zakresu rachunkowości (art. 6 ust 1 lit c RODO).  Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów. Dane Osobowe wybranego/wybranych Uczestników Konkursu 2024 będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (w tym prawa podatkowego) regulującymi w szczególności długość okresów przedawnienia zobowiązań Stowarzyszenia zaś dane pozostałych Uczestników Konkursu 2024 przez okres do podjęcia uchwały, o której mowa w § 5 powyżej.  Uczestnik Konkursu 2024 oprócz prawa wskazanego w § 8.2 powyżej, ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik Konkursu 2024 ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi udział w Konkursie 2024; Dane Osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.